• 63e2038f

Habarlar

1 ugh Gödek üwemek:50 #, 150 #, 300 #, 500 # ulanyň kän däl, her bir üweýji disk, suwy düýpli siňdirmek, gyrkyjy abraziwden galan çuň urgynyň 50 # üweýji pyçak bilen üýşürilendigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin. üweýji, umumy üweýiş wagtynyň 45% -ini emele getirýär, bu taslama tamamlanmagynyň hil taýdan kabul edilmegini üpjün etmek üçin esasy baglanyşykdyr.

2 ine Gowy üwemek:800 #, 1000 #, 2000 # altyn we polat daşdan ýasalan ýumşak suw üweýji bölekleri ulanyň, inçe üweýji umumy üweýiş wagtynyň 35% -ini tutýar, ilkinji yşyk peýda bolandan soň 800 # çenli inçe üweýiş, 2000-e çenli gowy üwemek 50 dereje.

3 、 inçe üwürmek:3000 # altyn we polat daşdan ýasalan ýumşak suw üweýji pyçak A2 üweýji, ion çalşygy, inçe üweýji umumy üweýiş wagtynyň 20% -ini tutdy, inçe üweýiş ýalpyldawuklygy gaty ýokarydy, mermer daşyň üstki dykyzlygy gowulaşdy abzallaşdyryjy serişde (NO2 + Q5 aýna abatlaýyş serişdesi), berk binýady goýmak, ýalpyldawuk materialyň ýelmeşmegini güýçlendirmek üçin.

4 ishing Polishing:2HP ýa-da ondanam köp güýji ulanmak, tizligi 175-210 rpm / min, agramy 45-70 kg kristal ýerüsti maşyn, haýwan saç saçynyň 70% -i, 3M pad, nano pad, mermer aýna ýüzi täzeden maska ​​krem ​​NO2, 2X aýna açyk pyçagy süýt Q5 ýylmaýjy üweýji, mermer üstündäki ýalpyldawuk azyndan 90-100 dereje ýa-da ondanam ýokary derejä ýetenden soň ýuwýar.

5 、 Has köp :Jaz ak, rezin emeli daş ýaly aç-açan daş etmek has kyn, ýokardaky usul henizem ýeterlik derejede açyk bolmasa, guratmak üçin A2 3000 # üweýji bilen sepiň, soňra bolsa mermer aýna bilen reňk bilen nano padler bilen gaýtalaň. krem NO2, 2X aýna açyk pyçagy süýt Q5 ýalpyldawuk üweýär.Nano-organiki däl polimer kopolimerleriniň kristal gatlagy emele getirmeginiň, witrus we ýalpyldawuk bolmagy hökman çykar.Highokary gatylygy, köýnek garşylygy, aç-açanlygy, suwa garşylygy, tegmile garşylygy, süýşmegine garşy we beýleki täsirleri bar.


Iş wagty: Iýun-02-2022