• 63e2038f

Habarlar

 • Göwher gurallary üçin dogry baglanyşygy nädip saýlamaly

  Işleýän plitaňyzyň beton dykyzlygyna laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýere ýa-da polat edilip bilinse-de, köp bolar di gerek boljak ýagdaýlar ...
  Koprak oka
 • Epoksi poluň usuly

  Ilki bilen üweýji gurallary, esasy palto, egriji serişde, kremniniň çäge, reameri poluň üstünde işläň: new Täze senagat polunyň 28 günüň dowamynda işlemeginden soň işlemelidigini belläň.Blood Ganly sementi, köne boýagy we ýelimlenen zibilleri aýyryň.The Serfdäki ýagy doly aýyryň ...
  Koprak oka
 • Näçe üweýji ädim:

  1 ugh Gödek üweýji: 50 #, 150 #, 300 #, 500 # altyn we polat daşdan ýasalan gaty üweýji blokdan peýdalanyň (gaty üwemek, üwemek üçin ýumşak suw üweýji disk ulanmaýar, tolkunlar görünmek aňsat, tekizlige täsir edýär) Gödek üweýji suw üpjünçiligi birneme uludyr, ýöne gaty köp ýadyňyzdan çykarmaň, her ýylmaýjy disk gri ...
  Koprak oka
 • Beton üwemek üçin göwher bölekleri metal bag bilen “Lavina Stone Polishing Pad”

  Beton üwemek üçin göwher bölekleri metal bag bilen “Lavina Stone Polishing Pad”

  Qualityokary hilli yzygiderlilik bilen dürli gatylyk beton üçin ýörite gurlan metal baglanyşyk.Oreke ýa-da goşa segmentler, örtük aýyrmak üçin 16/20, 20/25 grit, gödek üwemek üçin 30 grit, orta üçin 60/100 grit, 150 jerime we grin dimondyň bahasyny tygşytlamak üçin 200/300 inçe üwürmek.1. ...
  Koprak oka
 • 3 basgançakly ýalpyldawuk pad

  3 basgançakly ýalpyldawuk pad

  Bu, “Engineered Stone”, mermer, granit we plitkalarda ajaýyp poli goýmak üçin ýörite döredildi.Bu 3 basgançakly ýalpyldawuk pad gaty gowy gutarýar we az ädim we wagt talap edýär.Bu 3 basgançakly ýalpyldawuk pad, rezin bilen baglanan ak ýassyklar we tutuş ýurtda öndürijiler tarapyndan ynamdar.3 ...
  Koprak oka
 • Polat ädimleri we Giriş

  1 ugh Gödek üweýji: 50 #, 150 #, 300 #, 500 # altyn we polat daşdan ýasalan gaty üweýji blokdan peýdalanyň (gaty üwemek, üwemek üçin ýumşak suw üweýji disk ulanmaýar, tolkunlar görünmek aňsat, tekizlige täsir edýär) Gödek üweýji suw üpjünçiligi birneme uludyr, ýöne gaty köp ýadyňyzdan çykarmaň, her ýylmaýjy disk gri ...
  Koprak oka
 • COVID-1-iň täsiri astynda abraziw we abraziw pudagynyň ösüşi

  Soňky iki ýylda dünýäni gurşap alan COVID-19 ýygy-ýygydan döwüldi, bu durmuşyň dürli gatlaklaryna dürli derejelere täsir etdi we hatda dünýä ykdysady ýagdaýynyň üýtgemegine sebäp boldy.Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökmünde abraziw we abraziw pudagy hem öňden ...
  Koprak oka
 • Göwher guraly üçin laýyk baglanyşygy nädip saýlamaly

  Işleýän plitaňyzyň beton dykyzlygyna laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýere ýa-da polat edilip bilinse-de, köp bolar di gerek boljak ýagdaýlar ...
  Koprak oka
 • Dürli kelleleri ýylmaýjy nädip saýlamaly

  Dürli kelleleri ýylmaýjy nädip saýlamaly

  Pol ýylmaýjy üçin üweýji kelleleriň sanyna görä, olary esasan aşakdaky görnüşlere bölüp bileris.Headeke kelleli ýylmaýjy Bir kelleli ýylmaýjy, bir ýylmaýjy diski herekete getirýän kuwwat çykaryjy şaha bar.Has kiçi pol üweýjilerde, kellede diňe bir ýylmaýjy disk bar, u ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda epoksi rezin önümçiligi we bahalary barada täzelik

  Epoksi rezin önümçiliginiň we 2022-nji ýyldaky bahalaryň täzelenmegi Epoksi rezin materiallary dürli pudaklarda giňden ulanylýar, şolardan elektronika pudagynda çap edilen elektron tagtalary iň uly amaly pudaklaryň biri bolup, umumy amaly bazaryň dörtden bir bölegini tutýar.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • Daşdan ýalpyldawuk we üweýji diski ornaşdyrmak

  Daşdan ýalpyldawuk we üweýji diski ornaşdyrmak

  1. Metal baglanyşyk ýylmaýjy disk, süzgüçden soň göwher we metal poroşokdan ýasalýar.Processingokary gaýtadan işlemegiň netijeliligi we gowy gaýtadan işleýiş täsiri bilen häsiýetlendirilýär.Adatça, san 50 # -den başlaýar we 20 # däneli dänäniň ululygy üns bilen saýlanmalydyr, ýogsam, birmeňzeş bellikler peýda bolar ...
  Koprak oka
 • Göwheriň konsentrasiýasy näçe ýokary bolsa, ömri uzak we ýylmaýjy haýal?

  Göwheriň konsentrasiýasy näçe ýokary bolsa, ömri uzak we ýylmaýjy haýal?

  Göwher ýylmaýjy aýakgap gowy ýa-da erbet diýlende, üweýji aýakgaplaryň ýylmaýjy netijeliligini we ömrüni göz öňünde tutýarys.Öýjükli aýakgap segmenti göwher we metal baglanyşykdan durýar.Metal baglanyşygyň esasy wezipesi göwheri saklamakdyr.Şeýlelik bilen, göwher gritiň ululygy we konsentrasiýasy ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3